Wyjazdy sportowe dla dorosłych i firm

Aktualności

KONKURS z okazji DNIA JOGI
Data utworzenia: 2016-06-18 20:33:06

Miłośnicy jogi z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi 19 czerwca 2016 zapraszamy na Pola Mokotowskie w Warszawie do odwiedzenia naszego stoiska.  

Codzienna praktyka zapewne nie jest Wam obca. Na pewno każdy z Was ma wymarzone miejsce, gdzie chciałby trenować i tutaj wychodzimy z naszą nową ofertą wyjazdów jogowych – zarówno indywidualnych jak i grupowych obozów z trenerami z całej Polski. I tu zaczyna się zabawa – pomóż nam stworzyć HASŁO reklamowe. A będziesz miał szansę wygrać voucher na 250 zł do wykorzystania w sklepie Sportofino, będącego przedstawicielem min marki DEHA, producenta odzieży jogowej.

Żeby wziąć udział w konkursie należy zaproponować hasło dla naszych wyjazdów jogowych, wysyłając do nas maila na adres info@travelandaction.pl wraz ze swoimi danymi (imię, nazwisko, nr telefonu, miasto) lub odwiedzając nasze stoisko podczas DNIA JOGI na Polach Mokotowskich w Warszawie w dniu 19 czerwca. Konkurs trwa w dniach 18 -22 czerwca do godziny 23.59. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 

REGULAMIN KONKURSU „DNI JOGI W POLSCE”

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Organizatorem konkursu „Dni Jogi w Polsce” ( „Konkurs”) jest Travel AND Action.pl ( „Organizator”)

2.     Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem portalu internetowego www.facebook.com na oficjalnym profilu firmy Travel & Action https://www.facebook.com/travelandaction

3.     Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

4.     Treść niniejszego regulaminu jest dostępna do wglądu w sekcji „notatki” na profilu Travel & Action https://www.facebook.com/travelandaction

 

II.   PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1.     Konkurs polega na wymyśleniu hasła reklamowego dla nowego działu wyjazdów jogowych i przesłaniu go do nas na maila info@travelandaction.pl wraz ze swoimi danymi (imię, nazwisko, nr telefonu, miasto) lub odwiedzając nasze stoisko podczas DNIA JOGI na Polach Mokotowskich w Warszawie w dniu 19 czerwca

2.     Konkurs rozpoczyna się dnia 18 czerwca o godz. 18.00 i kończy się 22 czerwca o godzinie 23.59. Ogłoszenie wyników następuje dnia 23 sierpnia na fanpage’u Travel & Action, na co każdy z Uczestników przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

 

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

  1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest zwolnione z opłat.
  2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnicy”).
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub partnerzy handlowi Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

IV.  ZASADY KONKURSU

 

1.     Osoba spełniająca warunki określone w podpunkcie III przystępuje do konkursu poprzez zaproponowanie hasła reklamowego wyjazdów jogowych („Praca Konkursowa”), przesłanej na maila, w czasie trwania Konkursu.

2.     Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia na każdym etapie Konkursu Prac Konkursowych, których treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności, jeżeli udzielona odpowiedź na pytanie jest obraźliwa, wulgarna, nieprzyzwoita, obrażająca uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszająca obowiązujące normy prawne, moralne, propagująca przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogąca naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej.

  1. Nagroda w Konkursie może być przyznana danemu Uczestnikowi tylko jednokrotnie.
  2. Nadesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez Jury konkursu składające się z trzech osób, będących przedstawicielami Organizatora. Jury wybiera łącznie 3 Prace Konkursowe najwyżej ocenione z uwzględnieniem kryterium kreatywności (1. miejsce, 2. miejsce, 3. miejsce). Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru.
  3. Treść Prac Konkursowych, w szczególności zwycięskiej Pracy Konkursowej może być publikowana na Stronie Konkursowej również po zakończeniu Konkursu.
  4. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z treści Pracy Konkursowej  stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu na okres 24 miesięcy

 

V.   NAGRODY

 

1.     Fundatorem nagród w Konkursie jest Travel AND Action.pl

2.     Zwycięzca wybrany przez Jury otrzymuje

I MIEJSCE – nagroda w postaci vouchera o wartości 250 zł do wykorzystania w sklepie Sportofino.

3.     Każdy Zwycięzca - celem umożliwienia Organizatorowi doręczenia Nagrody - jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przesłać za pośrednictwem wiadomości mailowej z:

a)     podaniem Organizatorowi informacji o swoim imieniu i nazwisku oraz adresie, na który ma zostać wysłana Nagroda;

b)     oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych wyłącznie na potrzeby związane z Konkursem o następującej treści:

 „Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią oraz poinformowany/-a o dobrowolności podania moich danych osobowych, jak również o przysługującej mi  możliwości uzyskania w każdym czasie dostępu do ich treści i ich poprawiania, żądania usunięcia oraz zapewniony/-a o nieudostępnianiu ich innym odbiorcom, poinformowany/-a o możliwości udostępnienia danych przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Travel AND Action.pl dla celów przeprowadzenia  konkursu „Miejsce marzeń dla triathlonisty”, w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagród.”

c)     Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakikolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

d)     Jeśli zwycięski Uczestnik nie odbierze wysłanej Nagrody, traci prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

e)     W przypadku niewykonania przez Zwycięzcę obowiązków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym braku uzyskania od niego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, traci on prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Organizator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności

a)     za treść Zgłoszeń; 

b)     w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;        

c)     w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych, odmowy odebrania Nagrody pod wskazanym przez zwycięzcę adresem, nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody pod wskazanym przez Zwycięzcę adresem.

  1. W przypadkach określonych w pkt b) i c) powyżej następuje utrata praw do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

3.     Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej. Zmiany Regulaminu są możliwe, o ile nie naruszają praw nabytych Uczestników i obowiązują od chwili opublikowania na Stronie Konkursowej

4.     Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem Strony Konkursowej.

5.     Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na stronie Organizatora na portalu facebook.com oraz w dziale Aktualności na stronie www.travelandaction.pl

 

Powrót do aktualności
Cofnij
Opublikowane na stronach internetowych www.travelandaction.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.