Warunki Rezerwacji

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY
  1. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy rozumieć:
   1. Organizator Turystyki – Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska (T&A) z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6b/145, 81-340 Gdynia, zwana dalej Organizatorem, wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 357 i posiada gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., której benefi­cjentem jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
   2. warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w proponowanych pakietach sportowych na terenie krajów całego świata sprzedawanych przez Travel And Action.pl (T&A),
   3. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć umowę kupna pakietów na swoja rzecz lub na rzecz innych osób;
   4. zgłoszenie – umowa – formularz przygotowany przez T&A, na podstawie, którego Klient składa T&A ofertę zawarcia umowy.
  2. Katalogi, informacje zawarte na stronie internetowej i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez T&A. T&A potwierdza przyjęcie oferty niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania oferty.
  3. Stronami umowy są, z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych Warunków uczestnictwa: T&A oraz Klient.
  4. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osób trzecich osoba zawierająca umowę wskazuje te osoby w momencie składania oferty zawarcia umowy. Jeżeli uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy.
  5. Szczegółowe warunki realizacji imprez proponowanych przez T&A określane są w dokumentach wymienionych w zgłoszeniu-umowie.
  6. Składając ofertę zawarcia umowy, Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy.

 

 1. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY
  1. Oferta cenowa wyrażona w EUR lub USD, GBP przeliczna jest na PLN zgodnie z kursem sprzedaży waluty banku ING BANK Śląski z dnia dokonania wpłaty.
  2. Przy zawarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić 30 proc. ceny imprezy, a w przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba, że umowa stanowi inaczej;
  3. W przypadku płatności w dwóch ratach, druga rata powinna być wniesiona nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie, chyba, że umowa stanowi inaczej.
  4. Brak zapłaty w terminie określonym w pkt 2.2. oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki zgodnie z pkt. 5.9. niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  5. T&A może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku:
   1. wzrostu kosztów transportu;
   2. wzrostu opłat urzędowych, podatków;
   3. wzrostu kursów walut.
  6. Podwyższenie ceny, o której mowa w pkt 2.4., może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy;
  7. W przypadku rezerwacji na więcej niż 90 dni przed jej rozpoczęciem nie jest możliwe dokonanie płatności zaliczki w kwocie wyższej niż w skazana w p.2.1. Ewentualna nadpłata będzie niezwłocznie zwrócona Klientowi przez Organizatora;
  8. Klient może zapłacić za imprezę według własnego wyboru:
   1. przelewem na konto Organizatora,

ING Bank, nr konta w PLN: 40 1050 1764 1000 0090 7761 5616, nr konta w €: PL43 1050 1764 1000 0090 7761 5756, nr konta w $: PL30 1050 1764 1000 0090 7761 6572.

 1. gotówką Organizatorowi.
 2. Strony umowy mogą ustalić w odrębnym dokumencie inny sposób i termin płatności niż określone powyżej.

 

 1. UBEZPIECZENIA
  1. Każdy Uczestnik imprezy turystycznej wymieniony w Umowie -Zgłoszeniu/Voucherze Organizatora objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zgodnie z Umową Generalną zawartą przez Organizatora z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej w 51 00-867 Warszawie, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Podróży Kontynenty. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL i NNW wliczony jest w cenę imprezy.
  2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia 10 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 2 000 EUR, utratę lub uszkodzenie bagażu z sumą ubezpieczenia 400EUR oraz w przypadku golfistów odpowiedzialność cywilną podczas gry w golfa.
  3. Pełne warunki ubezpieczenia znajdują się w dokumencie Ogólne warunki ubezpieczenia odróży Kontynenty o indeksie UT/09/10/01.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), że AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jest administratorem danych osobowych pobranych w oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz wydane na tej podstawie akty wykonawcze, które będą przetwarzane w związku z zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia oraz że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
  5. Organizator ma prawo do zmiany Ubezpieczyciela/i. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany zachować zakres i kwoty gwarancyjne ubezpieczenia na poziomie nie niższym, niż przedstawiony w Warunkach Uczestnictwa, oraz poinformować Klienta o tej zmianie, podając nazwę nowego  Ubezpieczyciela i skrót warunków ubezpieczenia.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
  1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie o świadczeniu usług turystycznych.
  2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
  3. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od rozpoczęcia imprezy.
  4. Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
  5. Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na miejsce zbiórki określone w umowie.
  6. Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, itp.).

 

 1. ŚWIADCZENIA,ZMIANY, ODWOŁANIE I REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
  1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania każdej imprezy w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych.
  2. Odwołanie imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
  3. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem – z zastrzeżeniem p. 2.5. - powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Klienta, który niezwłocznie powinien powiadomić Organizatora, czy:
   1. przyjmuje proponowana zmianę umowy albo
   2. odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
  4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w p. 5.2/3. lub w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo według swojego wyboru do:
   1. uczestniczenia w innej zaproponowanej przez Organizatora imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
   2. żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych dotąd świadczeń.
  5. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:
   1. siły wyższej
   2. zgłoszenia się mniej niż wskazana w p. II.8 liczba uczestników.
  6. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących cześć programu, jest zobowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego byłaby niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
  7. Organizator  w razie braku minimum obłożenia samolotu na danym kierunku – 70%, zastrzega sobie możliwość zmiany: miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu, (międzylądowania) i czasów lotów, na krótko przed odlotem.
  8. Podawane godziny przelotów podczas zgłoszenia jak i na dokumentach podróży, sa godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianom, wynikającym np.  z przeciążeń międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajków lub innych przyczyn nie zależnych od Organizatora. W takich przypadkach Organizator zorganizuje transport zastępczy, lub pokryje jego koszty, do wysokości ceny biletu kolejowego pierwszej klasy, do lub z wcześniej przewidzianego portu lotniczego. Sytuacje opisane powyżej, nie będą traktowane przez strony, jako nienależyte wykonanie umowy.
  9. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu:
   1. 20 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy,
   2. 40 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
   3. 55 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 29 a 17 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
   4. 80 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 16 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
   5. 90 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 3 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
   6. 100 proc. ustalonej ceny – odstąpienia w terminie 2 do dnia rozpoczęcia imprezy.

 

 1. ODPIWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
  1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
  2. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych (działa tylko jako pośrednik).

 

 1. VOUCHERY
  1. Organizator ma obowiązek honorować vouchery na usługi biura. Klient może zrealizować voucher otrzymany od organizatora i żądać zniżki za imprezę zgodnie z terminem ważności. Każdy voucher może być użyty tylko raz i tylko jeden podczas jednej imprezy. Vouchery się nie sumują.

 

 1. REKLAMACJE
  1. Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona, Klient powinien złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od zakończenia imprezy bezpośrednio u T&A.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
   1. w przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota w czasie trwania imprezy- w terminie 30 dni od jej zakończenia,
   2. w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy- w ciągu 30 dni od daty jej złożenia

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsze warunki uczestnictwa są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 2268 z 2004r z późniejszymi zmianami).
  2. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa – umowy nie narusza ważności całej umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych.
  4. Dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do realizacji umowy przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami ustawy 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
Cofnij
Opublikowane na stronach internetowych www.travelandaction.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.