Dokumenty

1. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY 

 1. Oferta cenowa wyrażona w EUR lub USD, GBP przeliczna jest na PLN zgodnie z kursem sprzedaży waluty banku ING BANK Śląski z dnia dokonania wpłaty.
 2. Przy zawarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić 30 proc. ceny imprezy, a w przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba, że umowa stanowi inaczej;
 3. W przypadku płatności w dwóch ratach, druga rata powinna być wniesiona nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 4. Brak zapłaty w terminie określonym w pkt 2.2. oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki zgodnie z pkt. 5.9. niniejszych Warunków Uczestnictwa.
 5. T&A może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku: 
  1. wzrostu kosztów transportu;
  2. wzrostu opłat urzędowych, podatków;
  3. wzrostu kursów walut.
 6. Podwyższenie ceny, o której mowa w pkt 2.4., może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy;
 7. W przypadku rezerwacji na więcej niż 90 dni przed jej rozpoczęciem nie jest możliwe dokonanie płatności zaliczki w kwocie wyższej niż w skazana w p.2.1. Ewentualna nadpłata będzie niezwłocznie zwrócona Klientowi przez Organizatora;
 8. Klient może zapłacić za imprezę według własnego wyboru: 
  1. przelewem na konto Organizatora,

                       ING Bank, nr konta w PLN: 40 1050 1764 1000 0090 7761 5616,
                       nr konta w €: PL43 1050 1764 1000 0090 7761 5756,
                       nr konta w $: PL30 1050 1764 1000 0090 7761 6572.

                   2. gotówką Organizatorowi,
                   3. Strony umowy mogą ustalić w odrębnym dokumencie inny sposób i termin płatności niż określone powyżej.

----------------------------------------------------------------------------------------

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY

1.1.  Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy rozumieć:

aOrganizator Turystyki – Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska (T&A) z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6b/145, 81-340 Gdynia, zwana dalej Organizatorem, wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 357 i posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 201354 wydaną przez SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. 

bwarunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w proponowanych pakietach sportowych na terenie krajów całego świata sprzedawanych przez Travel And Action.pl (T&A), 

cKlient – osoba, która zamierza zawrzeć umowę kupna pakietów na swoja rzecz lub na rzecz innych osób;

dzgłoszenie – umowa – formularz przygotowany przez T&A, na podstawie, którego Klient składa T&A ofertę zawarcia umowy.

1.2.  Katalogi, informacje zawarte na stronie internetowej i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez T&A. T&A potwierdza przyjęcie oferty niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania oferty.

1.3.  Stronami umowy są, z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszych Warunków uczestnictwa: T&A oraz Klient.

1.4.  W przypadku zawarcia umowy na rzecz osób trzecich osoba zawierająca umowę wskazuje te osoby w momencie składania oferty zawarcia umowy. Jeżeli uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy. 

1.5.  Szczegółowe warunki realizacji imprez proponowanych przez T&A określane są w dokumentach wymienionych w zgłoszeniu-umowie.

1.6.  Składając ofertę zawarcia umowy, Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy.


2.     CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY

2.1.  Oferta cenowa wyrażona w EUR lub USD, GBP przeliczna jest na PLN zgodnie z kursem sprzedaży waluty banku ING BANK Śląski z dnia dokonania wpłaty. 

2.2.  Przy zawarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić 30 proc. ceny imprezy, a w przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba, że umowa stanowi inaczej;

2.3.  W przypadku płatności w dwóch ratach, druga rata powinna być wniesiona nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie, chyba, że umowa stanowi inaczej. 

2.4.  Brak zapłaty w terminie określonym w pkt 2.2. oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki zgodnie z pkt. 5.9. niniejszych Warunków Uczestnictwa.

2.5.  T&A może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku:

awzrostu kosztów transportu;

bwzrostu opłat urzędowych, podatków;

cwzrostu kursów walut.

2.6.  Podwyższenie ceny, o której mowa w pkt 2.4., może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy;

2.7.  W przypadku rezerwacji na więcej niż 90 dni przed jej rozpoczęciem nie jest możliwe dokonanie płatności zaliczki w kwocie wyższej niż w skazana w p.2.1. Ewentualna nadpłata będzie niezwłocznie zwrócona Klientowi przez Organizatora;

2.8.  Klient może zapłacić za imprezę według własnego wyboru:

aprzelewem na konto Organizatora, 

ING Bank, nr konta w PLN: 40 1050 1764 1000 0090 7761 5616, nr konta w €: PL43 1050 1764 1000 0090 7761 5756, nr konta w $: PL30 1050 1764 1000 0090 7761 6572. 

bgotówką Organizatorowi. 

2.9.  Strony umowy mogą ustalić w odrębnym dokumencie inny sposób i termin płatności niż określone powyżej. 


3.     UBEZPIECZENIA

3.1.Organizator na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 201354 z dnia 28.02.2013 r. zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w pkt 3.2.

3.2.Każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do Signal Iduna Polska TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Signal Iduna Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe Organizatora obejmują:


Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE

zakres terytorialny, wariant, rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, ryzyka i sumy ubezpieczenia


SZ

SP

CP

EUROPA, STANDARD KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN
EUROPA, STANDARD KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1 000 PLN

x

x

x

EUROPA, STANDARD KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1 000 PLN, SS 3.000 PLN, OC 30.000 EUR

x

x

x

EUROPA, STANDARD KL 20 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 3 000 PLN

x

x

x

EUROPA, STANDARD KL 20 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 3 000 PLN, SS 3.000 PLN, OC 30.000 EUR

x

x

x

ŚWIAT, STANDARD, KL 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN
ŚWIAT, STANDARD, KL 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 5 000 PLN

x

x

x

ŚWIAT, STANDARD, KL 30 000 EUR, NNW 30 000 PLN, BP 5 000 PLN, SS 5.000 PLN, OC 30 000 EUR

x

x

x

ŚWIAT, STANDARD KL 50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 5 000 PLN

x

x

x

ŚWIAT, STANDARD KL 50 000 EUR, NNW 30 000 PLN, BP 5 000 PLN, SS 5 000 PLN, OC 60 000 EUR

x

x

x3.3.Pełne warunki ubezpieczenia znajdują się w dokumencie Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczne Podróże o indeksie SIT 0099/04.13.

3.4.Klient deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymał następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r.

3.5.Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że każdy Ubezpieczony przestępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto zgadzam się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Zostałem/łam poinformowany/na oraz przekażę informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym.

3.6.Organizator ma prawo do zmiany Ubezpieczyciela/i. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany zachować zakres i kwoty gwarancyjne ubezpieczenia na poziomie nie niższym, niż przedstawiony w Warunkach Uczestnictwa, oraz poinformować Klienta o tej zmianie, podając nazwę nowego  Ubezpieczyciela i skrót warunków ubezpieczenia.


4.     PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1.  Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie o świadczeniu usług turystycznych.

4.2.  Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.

4.3.  Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od rozpoczęcia imprezy. 

4.4.  Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

4.5.  Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na miejsce zbiórki określone w umowie. 

4.6.  Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, itp.).


5.     ŚWIADCZENIA, ZMIANY, ODWOŁANIE I REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

5.1.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania każdej imprezy w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych. 

5.2.  Odwołanie imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

5.3.  Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem – z zastrzeżeniem p. 2.5. - powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Klienta, który niezwłocznie powinien powiadomić Organizatora, czy:

aprzyjmuje proponowana zmianę umowy albo

bodstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

5.4.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w p. 5.2/3. lub w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo według swojego wyboru do:

auczestniczenia w innej zaproponowanej przez Organizatora imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardziechyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

bżądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych dotąd świadczeń.

5.5.  Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:

siły wyższej

zgłoszenia się mniej niż wskazana w p. II.8 liczba uczestników.

5.6.  Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących cześć programu, jest zobowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego byłaby niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

5.7.  Organizator w razie braku minimum obłożenia samolotu na danym kierunku – 70%, zastrzega sobie możliwość zmiany: miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu, (międzylądowania) i czasów lotów, na krótko przed odlotem. 

5.8.  Podawane godziny przelotów podczas zgłoszenia jak i na dokumentach podróży, sa godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianom, wynikającym np.  z przeciążeń międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajków lub innych przyczyn nie zależnych od Organizatora. W takich przypadkach Organizator zorganizuje transport zastępczy, lub pokryje jego koszty, do wysokości ceny biletu kolejowego pierwszej klasy, do lub z wcześniej przewidzianego portu lotniczego. Sytuacje opisane powyżej, nie będą traktowane przez strony, jako nienależyte wykonanie umowy.

5.9.  Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty za pakiet pobytowy (z pominięciem kosztu biletu lotniczego) po potrąceniu:

20 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy,

40 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

55 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 29 a 17 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

80 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 16 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

90 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 7 a 3 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

100 proc. ustalonej ceny – odstąpienia w terminie 2 do dnia rozpoczęcia imprezy.


W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/ liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki zmiany i rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez biuro podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.

Powyższe warunki odstąpienia od umowy nie dotyczą kierunku 


6.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1.  Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

6.2.  W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych (działa tylko jako pośrednik).


7.     TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Travel & Action doliczana będzie składka, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1


8.     VOUCHERY

8.1.  Organizator ma obowiązek honorować vouchery na usługi biura. Klient może zrealizować voucher otrzymany od organizatora i żądać zniżki za imprezę zgodnie z terminem ważności. Każdy voucher może być użyty tylko raz i tylko jeden podczas jednej imprezy. Vouchery się nie sumują. 


9.     REKLAMACJE

9.1.  Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona, Klient powinien złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od zakończenia imprezy bezpośrednio u T&A. 

9.2.  Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:

aw przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota w czasie trwania imprezy- w terminie 30 dni od jej zakończenia,

bw przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy- w ciągu 30 dni od daty jej złożenia


10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Niniejsze warunki uczestnictwa są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 2268 z 2004r z późniejszymi zmianami).

10.2.Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa – umowy nie narusza ważności całej umowy.

10.3.W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych. 

10.4.Dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do realizacji umowy przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami ustawy 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.


Plik do pobrania

Warunki uczestnictwa_2019_TFG.pdf

Polityka plików cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.