Dokumenty


WARUNKI UCZESTNICTWA 20/21

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY
  1.1. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy rozumieć:

  1. a  Organizator Turystyki – Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska (T&A) z siedzibą w Gdyni, Ul. Kazimierza Górskiego 1/416, 81-304 Gdynia, Poland zwana dalej Organizatorem, wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 357 i posiada gwarancję ubezpieczeniową nr 201354 wydaną przez SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.

  2. b  warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w proponowanych pakietach sportowych na terenie krajów całego świata sprzedawanych przez Travel And Action.pl (T&A),

  3. c  Klient – osoba, która zamierza zawrzeć umowę kupna pakietów na swoja rzecz lub na rzecz innych osób;

  4. d  zgłoszenie – umowa – formularz przygotowany przez T&A, na podstawie, którego Klient składa T&A ofertę zawarcia umowy.


  1. 1.2.  Katalogi, informacje zawarte na stronie internetowej i inne informacje pisemne Organizatora stanowiąjedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez T&A. T&A potwierdza przyjęcie oferty niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania oferty.

  2. 1.3.  Stronami umowy są, z zastrzeżeniem punktu 4.3. niniejszych Warunków uczestnictwa: T&A oraz Klient.

  3. 1.4.  W przypadku zawarcia umowy na rzecz osób trzecich osoba zawierająca umowę wskazuje te osoby w momencie składania oferty zawarcia umowy. Jeżeli uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności

   prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy.

  4. 1.5.  Klient, który zawarł umowę̨ czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie uczestników

   imprezy turystycznej. Przejmuje on odpowiedzialność́ dotrzymania warunków umowy przez każdego z uczestników oraz jest odpowiedzialny za informowanie pozostałych uczestników o wszelkich szczegółach lub zmianach dotyczących zawartej umowy.

 2. 1.6.Szczegółowe warunki realizacji imprez proponowanych przez T&A określane są w dokumentach wymienionych w zgłoszeniu-umowie.

  1.7. Składając ofertę zawarcia umowy, Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy.

 3. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY
  2.1. Oferta cenowa wyrażona w EUR lub USD, GBP przeliczna jest na PLN zgodnie z kursem sprzedaży waluty

  banku ING BANK Śląski z dnia dokonania wpłaty.

  1. 2.2.  Oferta T&A składa się z pakietu pobytowego, którego składnikami są: noclegi, wyżywienie, atrakcje,

   pakiet golfowy, transfer, ubezpieczenie. Dodatkowo T&A oferuje możliwość zakupu biletów lotniczych linii rejsowych, czarterowych i tanich przewoźników, których jest tylko agentem. Klient ma jednak możliwość zakupu biletów również we własnym zakresie. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami przewozu danej linii lotniczej.

  2. 2.3.  Opłata serwisowa za wystawienie biletu lotniczego – bezzwrotna opłata pobierana przez T&A w ramach zakupu biletu na rzecz Klienta, wynosi: 130 zł za linie rejsowe i tanich przewoźników, 200 zł za linie czarterowe.

  3. 2.4.  Przy zawarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić 30 proc. ceny imprezy za pakiet oraz opłaty za bilet lotniczy oraz kosztów dodatkowych ubezpieczeń i kosztów TFG, a w przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 4. 2.5.Wpłata zaliczki (lub pełnej kwoty) jest równoznaczna z zawarciem umowy i jej akceptacji oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych zgodnie z oświadczeniami Zgłaszającego. Nie jest konieczne wyrażanie w inny sposób zgody na zawarcie umowy.

  1. 2.6.  W przypadku płatności w dwóch ratach, druga rata powinna być wniesiona nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie, chyba, że umowa stanowi inaczej.

  2. 2.7.  Brak zapłaty w terminie określonym w pkt 2.2. oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki zgodnie z pkt. 5.9. niniejszych Warunków Uczestnictwa.


2.8. Cena na umowie jest wiążąca, a Klient nie może żądać́ obniżenia kosztów, jeśli po zawarciu umowy cena danej oferty została zmieniona, chyba, że dana promocja stanowi inaczej.

2.9. T&A może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku:

 1. a  wzrostu kosztów transportu;

 2. b  wzrostu opłat urzędowych, podatków;

 3. c  wzrostu kursów walut.

2.10. Podwyższenie ceny, o której mowa w pkt 2.4., może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy;

2.11. W przypadku ofert non refundable (bezzwrotnych) nie ma możliwości otrzymania jakichkolwiek zwrotów w przypadku rezygnacji z wyjazdu lub jakiejkolwiek anulacji. Jest to jedyny wyjątek, klient przed podpisaniem umowy zostanie powiadomiony, że jest to oferta właśnie tego rodzaju. Zawierając umowę lub dokonując wpłaty klient automatycznie akceptuje warunki oferty non refundable.


3. UBEZPIECZENIA

 1. 3.1.  Organizator na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr

  201354 z dnia 28.02.2013 r. zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami obowiązującymi przepisami prawa i ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj, sumy i zakres ubezpieczenia przedstawione są w pkt 3.2.

 2. 3.2.  Każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do Signal Iduna Polska TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Signal Iduna Bezpieczne Podróże. Pakiety ubezpieczeniowe Organizatora obejmują:

Klient może zapłacić za imprezę według własnego wyboru:
przelewem na konto Organizatora,
ING Bank, nr konta w PLN: 40 1050 1764 1000 0090 7761 5616, nr konta w €: PL43 1050 1764 1000 0090 7761 5756, nr konta w $: PL30 1050 1764 1000 0090 7761 6572.
gotówką Organizatorowi.

Strony umowy mogą ustalić w odrębnym dokumencie inny sposób i termin płatności niż określone powyżej.

Wariant

page2image2987072

Opis wariantu

Europa podstawowe

page2image3736160

Europa KL 10.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN

page2image3746976

Europa Golf

Europa KL 10.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN , SS 3.000 PLN, OC 30.000 €

Świat podstawowe

page2image3751760

Świat KL 30.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 5.000 PLN

page2image3750720

Świat Golf

Świat KL 30.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 5.000 PLN, SS 5.000 PLN, OC 30.000 €

Europa podstawowe z CP

page2image3753216

Europa KL 10.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN + CP

page2image3755296

Europa Golf z CP

Europa KL 10.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN, SS 3.000 PLN, OC 30.000 € + CP

page2image3755504

Świat podstawowe z CP

Świat KL 30.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 5.000 PLN, SS 5.000 PLN, OC 30.000 € + CP

page2image3674176

Świat Golf z CP

page2image3731584

Świat KL 30.000 €, NNW 15.000 PLN, BP 5.000 PLN + CP

 1. 3.3.  Pełne warunki ubezpieczenia znajdują się w dokumencie Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczne Podróże o indeksie SIT 0099/04.13.

 2. 3.4.  Klient deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej zapoznał się z OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018. https://app.signal- iduna.pl/files/owu_bezpieczne_podroze_20182.pdf

 3. 3.5.  Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także


zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

3.6.Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal- iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

3.7.Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że każdy Ubezpieczony przestępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto zgadzam się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Zostałem/łam poinformowany/na oraz przekażę informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym.

 1. 3.8.  Organizator ma prawo do zmiany Ubezpieczyciela i w takim przypadku Organizator jest zobowiązany zachować zakres i kwoty gwarancyjne ubezpieczenia na poziomie nie niższym, niż przedstawiony w Warunkach Uczestnictwa, oraz poinformować Klienta o tej zmianie, podając nazwę nowego Ubezpieczyciela i skrót warunków ubezpieczenia.

 2. 3.9.  Klient może zostać objęty również ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które obejmuje rezygnację z powodu m.in. nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania. Ubezpieczenie to nie jest ujęte w podstawowej umowie, stanowi dodatkowy koszt. Klient powinien powiadomić Organizatora o chęci jego nabycia maksymalnie do 3 dni od zawarcia umowy lub wpłaty zaliczki/pełnej kwoty jeśli wyjazd odbywa się za dłużej niż miesiąc lub w dniu zawarcia umowy, jeśli do wyjazdu pozostał miesiąc lub mniej. Zakup tego rodzaju ubezpieczenia w późniejszym niż wyznaczony terminie nie będzie możliwy. Rozróżniane są dwie opcje ubezpieczenia z kosztami chorób przewlekłych lub bez. Ewentualnej wypłaty odszkodowania dokonuje ubezpieczalnia po otrzymaniu i weryfikacji kompletu niezbędnych dokumentów a nie Organizator wyjazdu. Pełne warunki Kosztów Imprezy turystycznej https://app.signal-iduna.pl/files/SIT0249_OWU_KosztyImprezyT urystycznej_2018.pdf

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. 4.1.  Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie o świadczeniu usług turystycznych.

 2. 4.2.  Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje

  przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.

 3. 4.3.  Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu. Informacje te muszą być przekazane najpóźniej na 14 przed wylotem lub rozpoczęciem się imprezy. Odpowiedzialność́ za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi Klient. Jeśli uczestnikiem wyjazdu nie jest obywatel polski (nie posiada paszportu polskiego) - powinien o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić́ T&A, ponieważ̇ procedury związane z przekraczaniem granic nie są̨ jednakowe dla wszystkich państw. Klient nieposiadający obywatelstwa polskiego zobowiązany jest we własnym zakresie zrealizować́ kwestie wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy Klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo - wizowe wpłyną̨ na jego wylot i pobyt.


 1. 4.4.  Organizator ponosi odpowiedzialność́ odszkodowawczą wobec Klienta za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność́ za błąd ponosi Klient lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

 2. 4.5.  Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od rozpoczęcia imprezy.

 3. 4.6.  Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 4. 4.7.  Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na miejsce zbiórki określone w umowie. Zaleca się stawienie na lotnisku na 3h przed planowanym odlotem.

 5. 4.8.  Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, itp.).

5. ŚWIADCZENIA, ZMIANY, ODWOŁANIE I REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania każdej imprezy w każdej chwili z przyczyn od siebie

niezależnych.
5.2. Odwołanie imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników może nastąpić najpóźniej na 7 dni

przed rozpoczęciem imprezy.
5.3.Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych,

zmienić istotne warunki umowy z Klientem – z zastrzeżeniem p. 2.5. - powinien niezwłocznie

zawiadomić o tym Klienta, który niezwłocznie powinien powiadomić Organizatora, czy:

 1. a  przyjmuje proponowana zmianę umowy albo

 2. b  odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wniesionych opłat i bez obowiązku zapłaty kary

  umownej.

5.4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w p. 5.2/3. lub w przypadku odwołania imprezy

przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo według swojego wyboru do:

 1. a  uczestniczenia w innej zaproponowanej przez Organizatora imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w

  cenie,

 2. b  żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych dotąd świadczeń.

5.5. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:

 1. a  siły wyższej

 2. b  zgłoszenia się mniej niż wskazana w ofercie liczba uczestników.

 1. 5.6.  Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług

  stanowiących cześć programu, jest zobowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego byłaby niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

 2. 5.7.  Organizator w razie braku minimum obłożenia samolotu na danym kierunku – 70%, zastrzega sobie możliwość zmiany: miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu, (międzylądowania) i czasów lotów, na krótko przed odlotem.

5.8.Podawane godziny przelotów podczas zgłoszenia jak i na dokumentach podróży, sa godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajków lub innych przyczyn nie zależnych od Organizatora. W takich przypadkach Organizator zorganizuje transport zastępczy, lub pokryje jego koszty, do wysokości ceny biletu kolejowego pierwszej klasy, do lub z wcześniej przewidzianego portu lotniczego. Sytuacje opisane powyżej, nie będą traktowane przez strony, jako nienależyte wykonanie umowy.

5.9. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty za pakiet pobytowy (z pominięciem kosztu biletu lotniczego) po potrąceniu:

 1. a  20 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy,


 2. b  40 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 44 a 30 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

 3. c 60 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 29 a 17 dniem przed rozpoczęciem imprezy,


 4. d  90 proc. ustalonej ceny –w przypadku odstąpienia w terminie między 16 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy,


 5. e  100 proc. ustalonej ceny – odstąpienia w terminie 7 dni do dnia rozpoczęcia imprezy.

 6. Powyższe warunki nie dotyczą ofert non refundable (bezzwrotnych). Ten rodzaj oferty nie podlega

  żadnym zwrotom.
  5.10. W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/ liniowym (nieczarterowym) powyższe

  warunki zmiany i rezygnacji również nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez biuro podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu. Powyższe warunki odstąpienia od umowy nie dotyczą kierunku Turcji.

  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 7. 6.1.Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
  turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
  6.2. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych (działa tylko jako pośrednik).

  1. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

   W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Travel & Action doliczana będzie składka, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GW ARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

   Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:
   15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
   13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

   10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
   Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

  2. VOUCHERY
   8.1. Organizator ma obowiązek honorować vouchery na usługi biura. Klient może zrealizować voucher

   otrzymany od organizatora i żądać zniżki za imprezę zgodnie z terminem ważności. Każdy voucher może być użyty tylko raz i tylko jeden podczas jednej imprezy. Vouchery się nie sumują.

  3. REKLAMACJE
   9.1. Jeżeli usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona, Klient powinien złożyć pisemną reklamację

   w terminie 14 dni od zakończenia imprezy bezpośrednio u T&A. 9.2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:

   1. a  w przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota w czasie trwania imprezy- w terminie 30 dni od jej zakończenia,

   2. b  w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy- w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
10.1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

10.2. Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że każdy uczestnik zapoznał się z pełnymi zapisami polityki prywatności naszej firmy znajdującymi się na stronie: https://travelandaction.pl/pl/polityka-prywatnosci

10.3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa. Przetwarzaniu podlegają dane niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług ich zakres obejmuje m.in imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer pesel. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Niniejsze warunki uczestnictwa są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach

turystycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 2268 z 2004r z późniejszymi zmianami).
11.2. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa – umowy nie narusza

ważności całej umowy.
11.3. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych.
11.4. Dane osobowe Klientów i Uczestników niezbędne do realizacji umowy przetwarzane są przez

Organizatora zgodnie z zapisami ustawy 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.