Polityka prywatności

Administratorem danych jest Travel and Action z siedzibą ul. Hryniewickiego 6b/145 81-340 Gdynia (dalej „T&A”), która udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej „Usługa”).

Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). 

Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w Polityce Prywatności Informacja 

o przetwarzaniu 

danych osobowych 

Obowiązujące od 25.05.2018r. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt, ul. Hryniewickiego 6B/145, 81-340 Gdynia bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: 

Katarzyna Bobinska <kbobinska@travelandaction.pl> lub pisemnie na adres Ul. Kazimierza Górskiego 1/416, 81-304 Gdynia, Poland

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska z siedzibą w Gdyni przy Ul. Kazimierza Górskiego 1/416, 81-304 Gdynia, Poland 

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Cele przetwarzania danych: 

1. Zawarcia umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane (w tym np. udostępniane liniom lotniczym czy innym usługodawcom) po to, aby sfinalizować usługę. Do zawarcia umowy może dojść także poprzez Call Center Administratora danych. 

2. Wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. 

3. W celu realizacji marketingu usług Travel & Action. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 

4. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Lub w związku z zawarciem umowy współpracy (dotyczy pracowników na umowy o pracę, zlecenia czy dzieło oraz kontrakty). Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego. 

5. W celu przesyłania newsletteru. Przy braku zgody na dalsze otrzymywanie naszego newsletteru prosimy o przesłanie pisemnej rezygnacji z subskrypcji. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane w trakcie procesu transakcyjnego lub podczas imprez eventowych podczas których legalnie pozyskaliśmy dane osobowe. 

6. W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z: - wykonaniem usługi zgodnie z Regulaminem (w tym zakresie, rozpatrywania reklamacji); - wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami). 

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa. Przetwarzaniu podlegają dane niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług ich zakres obejmuje m.in imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer pesel. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

1. podmiotom wspierającym Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska w organizacji eventów, podróży np. podmiotom takim jak: firmy transportowe, linie lotnicze. Podmioty świadczące usługi zakwaterowania jak np. hotele, resorty golfowe. Firmy ubezpieczające uczestników podróży. Podmioty wypożyczające samochody, sprzęt golfowy. Pola golfowe. Podmioty umożliwiające realizację płatności on-line za usługi świadczone przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

VI.PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: 

i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: 

i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz 

ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 

i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz 

ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska, o którym mowa w pkt. II powyżej. 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Travel And Action.pl Katarzyna Bobińska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Travel And Action.pl 

Katarzyna Bobińska 

Ul. Kazimierza Górskiego 1/416, 81-304 Gdynia, Poland

NIP 586-205-47-23